Program wsparcia OZE dla rolników: agroenergia - 2024

Program wsparcia OZE dla rolników: agroenergia - 2024
Autor Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski04.01.2024 | 8 min.

Program Agroenergia to dedykowane rolnikom wsparcie na inwestycje w odnawialne źródła energii. Dofinansowanie można otrzymać na montaż m.in. instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła czy małej elektrowni wiatrowej. Aby ubiegać się o środki, należy spełnić określone warunki dotyczące m.in. powierzchni posiadanych gruntów rolnych. Wysokość dotacji zależy od rodzaju i mocy planowanej instalacji OZE. Wnioski przyjmowane są przez WFOŚiGW.

Zasady programu Agroenergia

Program Agroenergia to rządowy projekt mający na celu wsparcie rolników w inwestycjach z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie można otrzymać na montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, małych turbin wiatrowych oraz towarzyszących magazynów energii.

Aby móc ubiegać się o środki z Agroenergii, należy spełnić szereg warunków. Przede wszystkim trzeba być właścicielem lub dzierżawcą gruntów rolnych i osobiście prowadzić gospodarstwo przez minimum rok przed złożeniem wniosku. Ponadto, całkowita powierzchnia użytków rolnych musi mieścić się w przedziale od 1 do 300 ha.

Bardzo ważne jest również, aby nie rozpoczynać inwestycji przed przyznaniem dofinansowania. Oznacza to, że zakup i montaż instalacji OZE może nastąpić dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Nowo powstała instalacja musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych gospodarstwa.

Dotację z Agroenergii można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale nie z innymi programami ze środków publicznych, np. Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.

Kluczowe zasady programu Agroenergia:

 • zakaz rozpoczynania inwestycji przed uzyskaniem dofinansowania
 • konieczność osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego od min. 1 roku
 • możliwość łączenia z ulgą termomodernizacyjną
 • brak możliwości łączenia z innymi programami dotacyjnymi
 • wymóg użytkowania instalacji przez min. 3 lata

Dofinansowanie instalacji OZE

W ramach programu Agroenergia można ubiegać się o dotacje na zakup i montaż różnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dofinansowanie obejmuje przede wszystkim mikroinstalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła oraz magazyny energii.

Wysokość dotacji zależy od rodzaju i mocy planowanej instalacji OZE. I tak, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 30 kW wynosi ona maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 tys. zł. Z kolei dla instalacji od 30 do 50 kW jest to 13% kosztów, lecz nie więcej niż 25 tys. zł.

W przypadku instalacji hybrydowej łączącej np. fotowoltaikę i pompę ciepła, dotacja wynosi 10 tys. zł. niezależnie od mocy. Dodatkowo można uzyskać dofinansowanie do magazynów energii w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych.

Rodzaj instalacji Wysokość dofinansowania
Fotowoltaika 10-30 kW do 20% kosztów, max 15 tys. zł
Fotowoltaika 30-50 kW do 13% kosztów, max 25 tys. zł
Instalacja hybrydowa 10 tys. zł
Magazyn energii do 20% kosztów

Dofinansowanie w programie Agroenergia przyznawane jest w formie dotacji, która wypłacana jest po zakończeniu inwestycji. Warunkiem jest spełnienie określonych wymogów i poniesienie kosztów zgodnie z regulaminem.

Czytaj więcej: Zakończono przyjmowanie wniosków do piątej edycji Mój Prąd: co teraz?

Warunki ubiegania się o wsparcie

Aby móc starać się o dofinansowanie z programu Agroenergia, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim trzeba być rolnikiem, czyli osobą fizyczną będącą właścicielem lub dzierżawcą gruntów rolnych. W przypadku osób prawnych wymagane jest prowadzenie działalności rolniczej lub usług rolniczych.

Kolejny warunek to posiadanie gospodarstwa rolnego i osobiste jego prowadzenie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Całkowita powierzchnia użytków rolnych musi wynosić od 1 ha do 300 ha.

Ponadto, nie można rozpocząć inwestycji przed otrzymaniem dotacji, a także łączyć jej z innymi programami ze środków publicznych. Nowopowstała instalacja OZE musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb gospodarstwa.

Podstawowe warunki ubiegania się o dotację Agroenergia:

 • status rolnika indywidualnego lub podmiotu prowadzącego działalność rolniczą
 • posiadanie gospodarstwa rolnego od minimum 12 miesięcy
 • powierzchnia użytków rolnych od 1 ha do 300 ha
 • zakaz łączenia z innymi programami dotacyjnymi
 • niewykorzystywanie wspartej instalacji do prowadzenia działalności gospodarczej

Spełnienie powyższych wymogów daje możliwość ubiegania się o preferencyjne dofinansowanie na inwestycje związane z montażem instalacji OZE w gospodarstwie rolnym.

Rodzaje wspieranych inwestycji

Program wsparcia OZE dla rolników: agroenergia - 2024

W ramach programu Agroenergia można uzyskać dofinansowanie na kilka rodzajów inwestycji związanych z montażem instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii. Dotyczy to przede wszystkim mikroinstalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła oraz magazynów energii.

Jeśli chodzi o instalacje PV, wsparciem objęte są systemy o mocy od 10 kW do 50 kW. Podobny zakres mocy dotyczy elektrowni wiatrowych. Dodatkowo, możliwe jest dofinansowanie instalacji hybrydowych łączących np. fotowoltaikę z pompą ciepła.

Oprócz tego, w ramach programu można sfinansować zakup i montaż magazynów energii, o ile będą one zintegrowane z instalacją PV lub wiatrową. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie nowe instalacje, a nie modernizację już istniejących.

Główne rodzaje inwestycji objęte programem Agroenergia:

 • Instalacje fotowoltaiczne o mocy 10-50 kW
 • Małe elektrownie wiatrowe o mocy 10-50 kW
 • Instalacje hybrydowe łączące np. PV i pompę ciepła
 • Magazyny energii zintegrowane z instalacją OZE

Dofinansowanie obejmuje zarówno zakup niezbędnych urządzeń i komponentów, jak również koszty montażu i odbioru gotowej instalacji. Nie można natomiast modernizować już istniejących systemów OZE.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania w programie Agroenergia zależy od rodzaju planowanej instalacji OZE oraz jej mocy. Finansowe wsparcie przyznawane jest w formie dotacji wypłacanej po zrealizowaniu inwestycji. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi od 13% do 20% kosztów kwalifikowanych.

I tak, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 30 kW dotacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15 tys. zł. W przypadku instalacji od 30 do 50 kW jest to 13% kosztów, lecz nie więcej niż 25 tys. zł.

Dla instalacji hybrydowych łączących np. PV i pompę ciepła przewidziana jest stała dotacja w wysokości 10 tys. zł. Dodatkowo, możliwe jest uzyskanie do 20% dofinansowania kosztów magazynów energii.

Maksymalna kwota dotacji w programie Agroenergia wynosi od 10 tys. zł do 25 tys. zł w zależności od rodzaju i mocy instalacji OZE. Dofinansowanie stanowi od 13% do 20% kosztów kwalifikowanych.

Wnioskując o dotację, należy dokładnie zapoznać się z zasadami programu i wytycznymi, aby wszystkie koszty były kwalifikowane. Pozwoli to uniknąć problemów z wypłatą dofinansowania po zakończeniu inwestycji.

Nabór wniosków o dofinansowanie

Aby ubiegać się o dofinansowanie z programu Agroenergia, należy złożyć stosowny wniosek do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania wniosków jest ograniczony, dlatego warto zapoznać się z harmonogramem naboru.

Wnioski przyjmowane są w wersji elektronicznej przez generator wniosków dostępny na portalu beneficjenta. Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z załącznikami w wersji papierowej we właściwym WFOŚiGW.

Obecnie trwa nabór wniosków do części pierwszej programu dotyczącej mikroinstalacji PV, pomp ciepła i magazynów energii. Potrwa on do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania alokacji.

Najważniejsze informacje o naborze wniosków:

 • Wnioski składa się do właściwego WFOŚiGW w wersji papierowej.
 • Wersja elektroniczna generowana jest przez portal beneficjenta.
 • Trzeba złożyć komplet wymaganych załączników.
 • Termin naboru wniosków jest ograniczony.
 • Obecnie trwa nabór do I części programu dot. mikroinstalacji PV i pomp ciepła.

Warto jak najszybciej złożyć kompletny i prawidłowo przygotowany wniosek, aby zmaksymalizować swoje szanse na uzyskanie dofinansowania. Szczegółowe zasady naboru dostępne są na stronie właściwego WFOŚiGW.

Podsumowanie

Program Agroenergia stanowi szansę dla rolników na pozyskanie środków finansowych na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie można przeznaczyć na montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy małych turbin wiatrowych. Warunkiem jest posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 ha do 300 ha i prowadzenie go osobiście od min. 12 miesięcy.

Dotacja może wynieść nawet do 20% kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju i mocy planowanej instalacji OZE. Dofinansowanie przyznawane jest po zrealizowaniu inwestycji, w formie refundacji poniesionych wcześniej wydatków. Wnioski należy składać we właściwym terminie do WFOŚiGW.

Program Agroenergia to dobra okazja dla rolników do unowocześnienia gospodarstwa i obniżenia jego energochłonności. Warto skorzystać z preferencyjnego dofinansowania na OZE, które z czasem zwróci się w postaci niższych rachunków za energię elektryczną i cieplną.

Zachęcamy rolników do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami programu Agroenergia i złożenia wniosku w aktualnym naborze. To dobra okazja, aby zmniejszyć koszty energii a jednocześnie chronić środowisko naturalne poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Najczęstsze pytania

O dotację mogą ubiegać się rolnicy indywidualni lub osoby prawne prowadzące działalność rolniczą. Wymagane jest posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 ha do 300 ha i osobiste jego prowadzenie od minimum 12 miesięcy.

Wsparcie obejmuje przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy od 10 kW do 50 kW, a także pompy ciepła, instalacje hybrydowe oraz magazyny energii zintegrowane z OZE.

Maksymalna kwota dotacji wynosi od 10 tys. zł do 25 tys. zł w zależności od rodzaju i mocy instalacji OZE. Dofinansowanie stanowi od 13% do 20% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu instalacji.

Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach I części programu dot. mikroinstalacji PV, pomp ciepła i magazynów energii. Potrwa on do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania środków.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składa się w wersji papierowej we właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5 Podobnych Artykułów

 1. Ile prądu zużywa pompa ciepła? Poznaj koszty eksploatacji tego urządzenia
 2. Nie przegap podczas podróży: Francuskie seriale na Netflix
 3. 23000 wnioskodawców oczekuje na zaległe wypłaty - NFOŚiGW i Czyste Powietrze - aktualizacja
 4. Kable solarne | Przewód solarny i kabel solarny - Twoje rozwiązanie instalacji fotowoltaicznej
 5. Prosument - definicja, kto to jest i jak zostać prosumentem energetycznym
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski

Jestem entuzjastą życia na wsi i zielonych technologii. W moich tekstach znajdziesz wiele informacji na temat odnawialnych źródeł energii, budowlanki i recenzji filmów i seriali.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

AktualnościMałe wiatraki i dopłaty: Konfederacja Lewiatan zabrała głos.

Program "Moja Elektrownia Wiatrowa" z dopłatami do przydomowych małych wiatraków wzbudził kontrowersje. Konfederacja Lewiatan skrytykowała jego wprowadzenie bez należytych analiz. Jednak małe wiatraki mogą przyczynić się do rozwoju energetyki wiatrowej i wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii. Istotna jest zatem przemyślana polityka energetyczna oparta na dogłębnych analizach.